Photos © 2012: Tamiko Thiel, Carlotta Paolieri, Odolena Kostova, Dave Miller